Какво би искал/а да потърсиш?

SWIPE
© WWF-Sweden / Ola Jennersten

Престъпленията срещу дивата природа причиняват значително намаляване на биологичното разнообразие. Те могат да доведат до изчезването на животински и растителни видове.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

​Престъпленията срещу дивата природа, включително бракониерството, трафикът на диви животни и незаконното им отравяне, не са дребни престъпления. Те представляват значителна и нарастваща заплаха за околната среда, за икономическото и социално развитие и сигурност. Такива дейности често се извършват от организирани престъпни групи и в много случаи включват корупция.

Престъпленията срещу природата са четвъртата най-доходоносна криминална дейност в света. Предхождана единствено от наркотрафика, фалшификациите и контрабандата с оръжия, тя генерира приходи от 280 млрд. долара годишно, сочат данни на Интерпол. Освен това закононарушенията срещу дивата природа имат редица отрицателни ефекти върху живота на планетата, в това число значително намаляване на биологичното разнообразие и пълното изчезване на европейски животински и растителни видове.

Поради мащаба на проблема има спешна нужда от засилено прилагане на законите и по-ефективно преследване, които да противодействат на престъпленията срещу дивата природа.

Ключова визия по проект „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ (SWiPE)
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF се включи в проект, подпомогнат от европейската програма LIFE - „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe) или накратко SWiPE. Той се изпълнява от WWF, Flora & Fauna International, TRAFFIC, Държавна прокуратура на Република Хърватия и Съдебна академия (Хърватия) в 11 европейски държави, сред които и България. Останалите страни, участващи в проекта, са: Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словакия, Унгария, Испания, Италия, Украйна и Полша.

Целта на консорциума е да работи с правоприлагащите органи, за да обезсърчи и в крайна сметка да намали престъпността срещу дивата природа чрез подобрено прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Със своите дейности SWiPE има за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно преследваните престъпления.

Проектът SWiPE се финансира от програмата LIFE на Европейския съюз, а действия на национално ниво се съфинансират от посолството на САЩ в Будапеща, Министерството на земеделието в Унгария, Фонда за опазване на околната среда и енергийна ефективност в Хърватия и Правителствената служба за връзки с НПО на Република Хърватия.

Продължителност:
Начална дата: 01/09/2020
Крайна дата: 31/08/2023

Финансиране:
Общ бюджет на проекта: 3 186 175 евро
Финансово участие на ЕС: 1 740 018 евро

Повече информация:

Уебсайтът www.stopwildlifecrime.eu е специално разработен за експерти, работещи по преследването, разследването, разкриването и осъждането на извършители на престъпления, включващи защитени видове от дивата природа.

Повече за проекта виж тук

ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛИ

Дейностите по проекта имат за цел да повишат осведомеността и капацитета на прокурорите и на избрани правоприлагащи органи, така че да вземат мерки за ефективно опазване на околната среда, и да подобрят трансграничния обмен на знания и сътрудничеството между съответните органи. Това следва да доведе до намаляване на незаконните търговия и убиване на диви животни в Европа и до подпомагане на възстановяването на застрашеното европейско биологично разнообразие, както и здравето на екосистемите.

Сред конкретните цели на проекта са:

  • Събиране на данни за престъпността срещу дивата природа в 11 целеви държави и прехвърляне на информацията към вече съществуващи, надеждни бази данни за престъпленията срещу дивата природа (където те са налични), за да се даде достъп до информация, да се подобри сравнението на данните в цяла Европа и да се подпомогне работата на служителите на реда;

  • Повишаване на осведомеността, знанията и капацитета на специалистите по престъпления срещу дивата природа (прокурори и експерти от правоприлагащите органи) в 11 целеви държави за подобряване на националното и трансграничното управление във връзка с разследването и преследването на престъпления срещу дивата природа;

  • Информиране и стимулиране на значими промени в съответните политики на национално и на европейско ниво, за да се подобри разпознаването на престъпления срещу дивата природа и да се признаят техните сериозност и въздействие;

  • Повишаване на осведомеността както на практикуващите, така и на обществото, относно престъпленията срещу дивата природа.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Подаването на сигнали е начин да противодействаме на престъпленията срещу дивата природа. Имаме нужда от повече активни граждани, като теб, които не остават безразлични към незаконните действия и нередностите.