Какво би искал/а да потърсиш?

ОТЧЕТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
© Shutterstock

Доверието на поддръжниците и партньорите ни е от съществена важност, за да можем да вършим успешно работата си. Затова прозрачността и коректната редовна отчетност са сред ключовите ни приоритети.

Как се управляваме?

WWF България е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза в Софийски градски съд през 2006 г. Сдружението се управлява от Общо събрание и Изпълнителен директор. Информация за функциите и отговорностите на ръководните органи се съдържа в Устава на Сдружението.

ОТЧЕТНОСТ

Освен стандартите на работа, които сме приели да следваме като част от глобалното семейство на WWF International, ние подлежим на още две нива на контрол и отчетност: по национална линия и от страна на финансиращите ни програми, организации и институции. Веднъж годишно подлежим на задължителен национален одит, а често отговаряме и на случайни проверки от страна на ресорни институции за това как разходваме получените средства, как създаваме безопасни условия за труд, как елиминираме порочни практики като корупция и насилие на работното място и т.н.

НАШИТЕ СТАНДАРТИ

Всеки офис ръководи изпълнението на стратегията на WWF в държавата си, като поема водеща роля в изпълнението на природозащитните дейности, набирането на средства и ангажирането на лица и институции на своя територия. На глобално ниво ние действаме и говорим в един глас в услуга на природата, на хората и на бъдещите поколения.

Освен това всеки служител на WWF е длъжен:

 • да почита човешките права;

 • да зачита местните общности;

 • да уважава равенството между половете;

 • да защитава правата на децата;

 • да пази достойнството на хората, с които работи и общува;

 • да осъжда всяка проява на дискриминация и тормоз;

 • да се бори срещу бедността;

 • да управлява рисковете и да осигурява качество;

 • да следва рамката за екологична и социална защита;

 • да спазва принципа за многообразие, справедливост и приобщаване;

 • да предотвратява и съдейства при нужда за разследване на актове на измами и корупция.

People united for the protection of the Earth
НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Ние уважаваме разнообразието в природата и сред хората, партньорите и общностите, с които работим. Много и различни култури и индивиди представляват WWF, но сме обединени от една мисия, едно име и един общ набор от ценности:

СМЕЛОСТ: Демонстрираме смелост чрез действията си, работим за промяна там, където е необходима, и вдъхновяваме хора и институции да се справят с най-големите заплахи за природата и бъдещето на планетата - нашият общ дом.

ПОЧТЕНОСТ: Живеем според принципите, които проповядваме. Действаме с почтеност, отчетност и прозрачност. Позоваваме се на фактите и науката. Учим и се развиваме.

УВАЖЕНИЕ: Почитаме мнението, знанията и различията на хората и общностите, на които служим, и работим, за да гарантираме правото им на устойчиво бъдеще.

СЪТРУДНИЧЕСТВО: Постигаме успехи и се справяме с предизвикателствата, пред които сме изправени, чрез силата на колективните действия и иновациите.

Мисия на WWF:

Хората да живеят в хармония с природата.

© Shutterstock
ОТКРИТОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Ние следваме култура, позволяваща на всеки безопасно да изрази своите притеснения от неподходящо поведение от страна на служител или партньор на WWF. Също така местните общности или техни представители, които смятат, че са засегнати негативно от дейностите на WWF, могат свободно да изпратят своите жалби – или до офиса на WWF в България (office@wwf.bg), или до международния ни център за сигнали.

Като част от „семейството на пандата“ ние сме отдадени на каузата и мотивирани да направим положителна промяна в света – за хората и природата! Стараем се да сме добър пример с действията си.

© wwf
Работа във WWF

Ние от WWF приветстваме кандидатурата на всеки, който вярва, че може да бъде полезен в мисията ни за изграждане на по-добро бъдеще. Членовете на екипа ни идват от различни професионални сфери и притежават богат и разнообразен опит. Именно те правят организацията ни специална в много отношения. А също и това, че:

• имаме ценен и разпознаваем бранд, както и дългогодишни традиции в природозащитата, датиращи от над шест десетилетия назад във времето;

• развиваме дейност в повече от сто държави по целия свят;

• ръководим се от солидни етични принципи във всяко наше действие;

• следваме научно-базиран подход към природозащитата;

• притежаваме силен дух на взаимосътрудничество, който е в основата на множеството ни успешни партньорства – наричаме го ‘together possible’ („заедно е възможно“).

 

Тук можеш да откриеш актуални възможности за присъединяване към голямото Панда семейство: