Какво би искал/а да потърсиш?

РЕСУРСИ
© WWF

​Информационни материали и доклади на програмите на WWF в България

ПРОГРАМА ГОРИ
© WWF
Добри практики при възстановяването на крайречни гори в България, 2023
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България, 2018 - 2022
PDF
Становище за Закона за обезлесяването на ЕС, юни 2023 г.
PDF
Преоценка на съществуващи модели за управление на горите в Централна и Източна Европа, 2022
PDF
Национален FSC стандарт на България
PDF
Оценка на управлението на горите в България, 2022
PDF
Анкета „Мерки за адаптиране на горите към климатичните промени“
PDF
Инициатива на ЕС за борба с горската престъпност. Анализ на пропуските: България, 2020
PDF
Ревизия на Националния FSC стандарт за България
PDF
European primary forests database
PDF
Плакат - как да избираме дърва за огрев, 2021 г.
PDF
Брошура „Екосистемни услуги“
PDF
Спиране на сечи във вековни гори - мораториум
PDF
EU Forest Crime Initiative. Gap Analysis: Bulgaria, 2020
PDF
Препоръки за подобряване на правоприлагането по отношение на горската престъпност, 2021 г.
PDF
EU Forest Crime Initiative: EU summary of the gap analysis, 2021
PDF
Guide for Identifying, Managing, and Monitoring of HCV Forest, 2016
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България, 2013 - 2017
PDF
Analysis of illegal logging in Bulgaria, 2013 - 2017
PDF
Преглед на прилагането на EUTR: България
PDF
EUTR Enforcement Review: Bulgaria
PDF
Centralised National Risk Assessment – Bulgaria, cat. 3
PDF
Lessons Learnt from 20 Years of Floodplain Forest Restoration the Lower Danube Landscape, 2019
PDF
Становище на WWF относно докладването на горските местообитания, 2020
PDF
План за постигане на устойчивост на консервационните дейности по проект LIFE13 NAT/BG/801 Крайречни гори, 2019
PDF
Ръководството за определяне на гори с висока консервационна стойност, актуализирана версия 2016
PDF
After-LIFE conservation plan, project LIFE13 NAT/BG/801Riparian forests, 2019
PDF
Доклад „Крайречните гори - богатството, което не познаваме“, 2019
PDF
Riparian forests - the wealth we hardly know, 2019
PDF
Centralised National Risk Assessment – Bulgaria
PDF
Ръководство за възстановяване и управление на крайречните горски местообитания в България, 2018
PDF
Guidelines for restoration and management of riparian forest habitats in Bulgaria, 2018
PDF
Становище относно Националния план за действие за енергия от биомаса, 2018 - 2027 г.
PDF
Брошура „Крайречните гори: ползи, състояние, опазване“, 2017
PDF
Riparian forests: benefits, present condition, restoration, 2017
PDF
Ръководство за прилагане на Регламент (ЕС) 995/2010
PDF
Централизирана национална оценка на риска – България
PDF
Централизирана национална оценка на риска – България, кат. 3
PDF
Идентификация и картиране на гори във фаза на старост в приоритетен район „Централна Стара планина“
PDF
Индекс за оценка на гори във фаза на старост
PDF
Brochure 'Old-growth forests: the unknown treasures of Bulgaria', 2013
PDF
Брошура „Старите гори - непознатите съкровища на България“, 2013
PDF
Старите гори в България, Цветан Златанов
PDF
Analysis of Illegal Logging in Bulgaria, 2006 - 2013, English summary
PDF
Перспективи и насоки на стопанисване на изкуствените иглолистни гори, 2016
PDF
Ръководство за участие на заинтересованите страни в процеса на горска сертификация по FSC, 2016
PDF
Анализ на незаконния дърводобив в България между 2006-2013 г.
PDF
Становище на WWF по проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
Word
Приложение на индекса за оценка на гора във фаза на старост
PDF
Национален FSC стандарт на България
PDF
Процедури за прилагане на националния FSC стандарт
File
FSC Controlled Wood risk assessment
PDF
Икономически анализ на мерките за опазване на гори във фаза на старост
PDF
Предложения на WWF относно Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии
Word
Оценка на риска за контролирана дървесина съгласно FSC
PDF
Как да оценим доставчиците ни на хартия за офиса?
PDF
„Пазарувай зелено“ - как да използваме хартията в офиса
PDF
Ниво на незаконния дърводобив в България, 2005
Word
Мъртва дървесина - жизнена гора, 2004
PDF
Ползите от горите с висока консервационна стойност
PDF
Брошура „Гори с висока консервационна стойност“
PDF
Illegal wood for the European market, 2008
PDF
Анализ на българските и европейските изследвания за горите във фаза на старост, 2014
PDF
Анализ на ползването в старите гори
PDF
Определител на растенията за оценка на ГВКС
PDF
Определител на животните за оценка на ГВКС
PDF
ПРОГРАМА ВОДИ
© WWF
SWIPE European Summary Report_July 2023
PDF
Analysis of water-related risks in the Iskar river basin, 2023
PDF
Търговията с диви есетри продължава, въпреки забраните - пълен доклад, 2021
PDF
Търговията с диви есетри продължава, въпреки забраните - фактшийт, 2021
PDF
Дребномащабният риболов в затоплящия се океан. Изследване на адаптациите към климатичните промени - резюме, 2020
PDF
Seafood sustainability, stability & security, 2020
PDF
Риболов и аквакултури в Черно море - пълен доклад, 2020
PDF
Риболов и аквакултури в Черно море - резюме, 2020
PDF
Living Planet Index for Migratory Freshwater Fish
PDF
Free Fish Layman's Report, 2017
PDF
WWF, RiverWatch, GEOTA, EuroNatur report: Hydropower pressure on European rivers: The story in numbers (full report)
PDF
Становище на WWF относно реформите в MSC
PDF
Резюме на проекта Life Есетри
PDF
Подходи за възстановяване на речната непрекъснатост. Рибни проходи: биологични основи, мониторинг и законова рамка, 2017
PDF
Свободни риби - доклад за неспециалисти, 2017
PDF
Прилагане на дейности от националния план за действие за есетровите риби, 2012
PDF
Презентация: Ползване на повърхностни води за ВЕЦ и добив на инертни материали
PDF
Всяка капка е от значение. Как можем да опазим питейната вода?, 2011
PDF
River Ecology - booklet, 2011
PDF
Възстановяване и управление на влажни зони в защитени територии и защитени зони по поречието на река Дунав
ZIP
Доклад „Търговия с хайвер от есетрови риби в България и Румъния”, 2011
PDF
Опазване и възстановяване на речните коридори
PDF
План за действие за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови 2003-2007 г.
PDF
Action plan for the protection and restoration of floodplain forests on the Bulgarian Danube islands 2003-2007
PDF
Map of Lower Danube Green Corridor
Image
Проучване ихтиофауната и херпетофауната на река Янтра и река Русенски Лом, 2006
PDF
Рибен буквар 2.0
PDF
Програма "Жив Дунав", Кока-Кола
PDF
Презентация „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България“
PDF
Презентация на първи екип за теренните проучвания през 2013-2014
PDF
Презентация на втори екип за теренните проучвания през 2013 – 2014
PDF
Препоръки за актуализиране на Плана за есетровите риби, февруари 2015 г.
PDF
Изработване на тристранни мерки за управление за осигуряване възпроизводството на есетри, февруари 2015 г.
PDF
Дейности по осигуряване на минимална популационна численост, февруари 2015 г.
PDF
Опазване на есетровите риби. Международна и национална правна рамка за защита на есетрите, 2020
PDF
Есетров определител
PDF
Насоки за боравене с есетрови риби, обект на бракониерство, 2020
PDF
Наръчник EU-TWIX търговия на диви животни, 2019
PDF
Виенска декларация за глобално опазване на есетрите
PDF
Проект „Живот за дунавските есетри“ - презентация, 2020
PDF
Особености на законодателството в страните по проект „Живот за дунавските есетри“, 2020
PDF
Анализ на законодателството в България, свързано с опазване и ползване на есетровите риби, 2020
PDF
Галацка декларация за опазването на есетри в Дунавския басейн и Черно море, 2019
PDF
Есетрите и техният хайвер – брошура, 2019
PDF
Ключови институции за опазване на есетрите, 2018
PDF
Наръчник за институции, контролиращи риболова, търговията с хайвер и рибовъдните стопанства за отглеждане на есетрови риби, 2018
PDF
Протокол от проведена конференция „Живот за дунавските есетри“, 2018
PDF
Наръчник за рибните проходи, 2017
PDF
Оценка на проходимостта на праг в река Вит
PDF
Карта на Натура 2000 местата, обект на работа по проект „Свободни риби“
PDF
Видове риби по проект „Свободни риби“ на ЛАЙФ+
PDF
ПРОГРАМА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ
© WWF
ПРОГРАМА КЛИМАТ
© Bjorn Holland / Getty Images / WWF
Секторни въглеродни бюджети в законодателството за климата
PDF
Писмо до Президента и Министъра на енергетиката относно Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, 2023 г.
PDF
Закони за климата: Какво казват експертите?, 2023 г.
PDF
Best practices from National Energy and Climate Plans, 2022
PDF
Nature Based Solutions for Mitigation and Adaptation towards Climate Change, 2023
PDF
Писмо: Преговори на България с ЕК относно възможността за ревизиране на реформа C4.R10 в НПВУ, 2023
PDF
Колекция от най-добри практики от националните планове за енергетика и климат, 2022
PDF
Letter: Negotiations between Bulgaria and the EC on the possibility of revising the C4.R10 reform in the NRRP, 2023
PDF
Актуализция на политиката на ЕС за справедлив преход за кметовете и общините, 2022
PDF
Collection of best practices from National Energy and Climate Plans, Life BioBalance
PDF
Най-добри практики от националните планове за енергетика и климат, Life BioBalance
PDF
Биомасата като ВЕИ - видове и потенциал. Възможни алтернативи, 2023
PDF
Писмо до министъра на енергетиката, януари 2023
PDF
Писмо относно обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), 2022
PDF
Letter in regard to presenting and adopting Ministry of Energy’s draft "Strategic vision for the development of the electricity sector of Republic of Bulgaria 2023 - 2053"
PDF
Писмо относно представяне и одобрение на проект на МЕ за “Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. - 2053 г.”
PDF
Реформата е възможна: България може и трябва да модернизира енергетиката си - декларация, 2022
PDF
Reform Is Possible: Bulgaria Can and Must Transform Its Energy Sector - Declaration, 2022
PDF
Писмо относно обществена консултация на Териториални планове за справедлив преход, 2022
PDF
Писмо относно дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г., септември 2022
PDF
Необходим е ясен и трансформиращ Социален климатичен фонд, сега повече от всякога - отворено писмо, 2022
PDF
Писмо отновно подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд, 2022
PDF
Становище по Насоки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по МВУ, 2022
PDF
Писмо относно промените в Директивата за енергийна ефективност на ЕС и подкрепата за енергийно бедни домакинства в Република България, 2022
PDF
Позиция за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка, 2022
PDF
Национален анализ - биомаса, България, BIO SCREEN CEE, 2021
PDF
Писмо относно Социалния климатичен фонд на ЕС и предстоящият процес на изготвяне на Социален климатичен план за Република България, 2022
PDF
Писмо относно промени в Директивата за енергийни характеристики на сградите, 2022
PDF
ПВУ, писмо до Министерство на финансите - 2022
PDF
National climate neutrality targets - 2022
PDF
Покана за работна среща с Европейската комисия за ПВУ - 2022
PDF
Писмо - Комитет за наблюдение на НПВУ, 2022
PDF
Енергийна ефективност за хората, в рамките на Европейската зелена сделка - 2022
PDF
Bulgaria's climate challange - KAS and WWF report, 2022
PDF
Климатичното предизвикателство за България - доклад на KAS и WWF, 2022
PDF
Новите работни места: преход от въглища към модерна икономика, 2021
PDF
Анализ - Пречки пред справедливия преход в общините в България, 2021
PDF
Декларация за Справедлив преход - кметове, 2021
PDF
The new jobs: Transition from coal to a modern economy, 2021
PDF
WWF Україна, Лісовий курс, 2019
PDF
Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България - сценарии за развитие, 2019
PDF
Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България - сценарии за развитие, 2019, пълен вариант
PDF
Справедливият енергиен преход – път към въглеродна неутралност, 2020
PDF
Just Transition to Climate Neutrality, 2020
PDF
Declaration of Mayors on Just Transition
PDF
Позиция на WWF относно Зеления пакт на ЕК, 2019
PDF
Програма на кръглата маса за Справедливия енергиен преход, 2018
PDF
Just_Transition_report_en, 2019
PDF
Биомасата от влажните зони - брошура, 2012
PDF
Бизнес & Климат. Добри примери и партньорства - доклад, 2016
PDF
Persina pilot: an example of market payments in support of wetland restoration, 2012
PDF
Ангажиране на бизнеса с климатичните промени - доклад, 2016
PDF
Цели и очаквания от срещата на върха на ООН в Канкун и климатичните промени, 2010
PDF
Климатичните промени и влажните зони - презентация, 2011
PDF
Как да ограничим въглеродните емисии и да се справим с климатичните промени, 2012
PDF
Барометър на климатичната политика в ЕС - 2010
PDF
Къде е България в "Барометър на климатичната политика в ЕС"
PDF
ПРОГРАМА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
© Michel Gunther / WWF
Harmful subsidies report
PDF
Второ становище за обществено обсъждане на доклад по ОВОС на проект „FAST Danube“
PDF
Справка строителство Царево
Excel
Становище за обществено обсъждане на доклад по ОВОС на проект „FAST Danube“
PDF
Становище във връзка с обявено обществено обсъждане на доклада за ОС на СЗСР, мярка „II.А.7. - Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, 2022
PDF
Какво разрешава проектоплана за Пирин от 2014 г.
PDF
Становище относно биоразнообразието в Националния план за възстановяване и устойчивост
PDF
Редки и застрашени горски видове птици в Пирин, 2020
PDF
Европейски манифест за устойчивост, 2019
PDF
Европейски манифест за устойчивост - резюме, 2019
PDF
Далберг: Хлъзгави склонове. Защита на Пирин от неустойчива развитие и сечи - доклад, 2018
PDF
Становище на WWF относно проекта за изменение на ЗБР
PDF
Становище на WWF за проектоплана за управление на ПП "Витоша"
PDF
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, второ издание, 2008 г.
PDF
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2005
PDF
Финансиране на Натура 2000 - ръководство
PDF
Натура 2000 и горите – предизвикателства и възможности
PDF
Преглед на местообитанията, включени в приложение І на Директива 92/43/ЕЕС, които вероятно се срещат в България
PDF
NATURA 2000: Review of habitats from Annex I to Council Directive 92/43/EEC potentially occuring in Bulgaria and the availability of references about their distribution, 2004
PDF
Сравнителен анализ на обхвата за нуждите на европейската екологична мрежа Натура 2000
PDF
Comparative Analysis of the Scope with Reference to the European Ecological Network NATURA 2000
PDF
Предложения за местообитания за включване към Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС
PDF
Proposals for Habitat Types to be Included in Annex I to Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and Wild Fauna and Flora
PDF
Management Effectiveness Assessment of National and Nature Parks in Bulgaria Using WWF’s RAPPAM Methodology (2004)
Word
Примерен план за управление на защитена зона „Ломовете”
Word
Опазване и възстановяване на местообитания в 10 Натура 2000 места в българските гори
Powerpoint
EC Pirin
PDF
ПРОГРАМА ПАЗАРИ
© WWF
Препоръки за избягване на продукти от ННН риболов, 2019 г.
PDF
Всичко, което искате да знаете за риболова по Дунав, 2019 г.
PDF
Communicating to local people and visitors the value of nature_EN, 2019
PDF
Developing Capacity Guidance_EN, 2019
PDF
Guidance Mobilizing Finances for Conservation, Nature-Based Jobs and Business Models, 2019
PDF
Increasing Market Access of Sustainably Sourced Natural Products, 2019
PDF
Фермери в кръвта. Животът на семейно стопанство в село Писанец в Русенски Лом, 2009 г.
PDF
Биволите на цар Калоян. Животът на животновъдите Сабина и Боян Йоткови от Русенски Лом, 2009 г.
PDF
Мурри с характер и душа. Животът на животновъда Мильо Трофилов от Русенски Лом, 2009 г.
PDF
Доклад на WWF: Скритите ценности на системите на земеделие с висока природна стойност в България и Румъния, 2009 г.
PDF
Предизвикателства пред малките и средни млекопроизводители в България, 2009 г.
PDF
Проблеми на малките и средни млекопроизводители в България, 2009 г.
PDF
The Problems of Small and Medium-Sized Milk Producers in Bulgaria, 2009
PDF
Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в зоните от Натура 2000
File
Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 в България, 2010
PDF
СТАНОВИЩА НА WWF
© WWF
Доклад Жива планета - резюме, 2022
PDF
Living Planet Report, 2022
PDF
Закононарушенията срещу дивата природа в България, 2022
PDF
Wildlife Crime in Bulgaria - report, 2022
PDF
Писмо до МС относно възобновяване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка, 2022
PDF
Писмо до Министерски съвет относно предложение за Комитет за наблюдение на НПВУ, 2022 г.
PDF
Биоразнообразието и природо-базираните решения са приоритет на Зелената сделка - писмо до МС, 2022
PDF
Становище относно проект за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води, 2021
PDF
Отворено писмо, Климатичен вицепремиер - 2021
PDF
Становище на WWF относно Стратегия за биоразнообразие в България, 2021
PDF
Отворено писмо от Коалиция „За зелен рестарт“ с искане за създаване на позиция за вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация
PDF
Становище относно предложение на МОСВ за ЗИД на Закона за водите
PDF
Документация във връзка с инцидента край Белица 2021
PDF
Писмо-становище относно газови инвестиции в НПВУ, 2021
PDF
Do not lock Maritsa TPPs with fossil gas, 2021
PDF
Становище по въпросите на земеделието и околната среда в НПВУ
PDF
Препоръки за справедливо и устойчиво възстановяване след Covid-19_BG, 2020
PDF
Нужна е спешна преработка на правителствения план за възстановяване и устойчивост - отворено писмо от Коалиция „За зелен рестарт“, 2021
PDF
Доклад "Жива планета" 2020
PDF
Загуба на природа и подем на пандемии_BG, 2020
PDF
Манифест за зелено възстановяване след кризата от Covid-19
PDF
The Loss of Nature and Rise of Pandemics, 2020
PDF
Становище относно Наредба за контрола и опазването на горските територии, 2016
PDF
Становище относно Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, 2016
PDF
Манифест за Европейските избори 2014
PDF
Становище на WWF за проект на плана за управление на Природен парк Витоша 2015 - 2024
PDF
Становище на WWF за проект на плана за управление на НП Пирин 2014 - 2023
PDF
Манифест за Европейски парламент 2014
PDF
ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ
© WWF